Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czytaj całość
Akceptuję

Wyszukiwarka ofert

Kierunek studiów

Dział firmy

Typ oferty

Płatna

Liczba wszystkich dostępnych ofert:

24

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słyszę Serce"

Osinowa 24

91-348 łódź

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” powstało w Łodzi 16 lutego 1993 roku z inicjatywy grupy młodych ludzi, którzy chcieli działać na rzecz dzieci i młodzieży uczącej się w łódzkich szkołach dla niesłyszących. Misją Stowarzyszenia stało się wzmacnianie „małych ojczyzn” poprzez stwarzanie możliwości rozwoju tym jej członkom, którzy niepełnosprawni fizycznie, społecznie
czy ekonomicznie nie mają szans na korzystanie z dobrodziejstw współczesnej cywilizacji lub pozbawieni oparcia w domu, szkole,
u przyjaciół, nie odnajdują się w otoczeniu, w którym przyszło im żyć.

Otwarci na współpracę, chętni do wymiany myśli, członkowie, wolontariusze i pracownicy Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” wierzą, że wspieranie najsłabszych sprzyja urzeczywistnieniu idei zrównoważonego rozwoju społecznego i niwelowaniu dysproporcji, które uniemożliwiają lub co najmniej spowalniają integrację wspólnot lokalnych. Chcemy być aktywną organizacją zorientowaną na potrzeby osób, które z powodów ekonomicznych, czy w wyniku przebytych chorób lub wad wrodzonych są spychane na margines.

Nie wyobrażamy sobie naszej działalności, bez prostego motta „razem łatwiej”. To znaczy, że we wspólnocie z innymi jesteśmy silniejsi, sprawniejsi, efektywniejsi. Nasze umiejętności i zasoby, dodane do innych, tworzą pozytywne zaplecze, konieczne do przezwyciężania problemów dnia codziennego.

 

Jak działamy

Podejmujemy starania, aby w każde działanie włożyć maksimum naszych zdolności i sił. Aby efekt naszej pracy, był najlepszy z możliwych w danym czasie i miejscu. Podejmując różnorodne działania, z uwagą nasłuchujemy tego, co otoczenie ma do powiedzenie. Czego potrzebuje…Nie chcemy realizować swoich idei, tylko rzetelnie odpowiadać na potrzeby wspólnot lokalnych – na głos człowieka w sytuacji nowej i często trudnej.

Działania podejmowane są przy współpracy czy patronacie znaczących instytucji i organizacji (m.in. takich jak Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Narodowy Bank Polski, Parytetowy Związek Socjalny Hesji w Niemczech). Obejmują one współpracę międzynarodową i projekty o zasięgu ogólnopolskim.

Dużą uwagę skupiamy na relacjach z najbliższym środowiskiem lokalnym, w którym działamy, a którego mieszkańcy są odbiorcami usług świadczonych przez Stowarzyszenie. Stąd stałe relacje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, właściwymi wydziałami Urzędu Miasta Łodzi, oddziałem terenowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przedsiębiorcami prywatnymi, którzy wspierają wiele działań socjalnych i edukacyjnych.

Zasięgiem obejmujemy Polskę, a swoją działalnością przede wszystkim tę grupę dzieci i młodzieży, dla której nie ma zbyt wielu ofert pomocy. Obok działań bezpośrednio związanych
z niepełnosprawnymi, angażujemy się również w prace na rzecz demokratyzacji życia społecznego.

 

 

Stowarzyszenie rozwija swoją działalność głównie w zakresie:

· Usamodzielnienia i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem

· Nowoczesnych metod edukacji dzieci i młodzieży

· Informacji i doradztwa

· Animacji działań kulturalnych

· Współpracy i rozwoju sektora społecznego w Polsce

· Krzewienia idei integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej

W głównym obszarze zainteresowania Stowarzyszenia leżą sprawy związane z wyrównywaniem szans udziału w życiu społecznym osób dyskryminowanych, z tego powodu prowadzone są programy rehabilitacyjne, profilaktyczne i edukacyjne, organizowane spotkania informacyjne, udzielane porady prawne oraz ułatwia się dostęp do specjalistów.

Wśród głównych beneficjentów Stowarzyszenia znajdują się osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież ze środowisk marginalizowanych.
Z myślą o nich utworzone zostały i są prowadzone stałe placówki (Świetlica Integracyjno-Terapeutyczna „Słyszę Dzieciaka”, Punkt Konsultacyjno- Poradniczy, Przedszkole Integracyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół Opieki Zdrowotnej i Psychologicznej

 

 

Zespół Stowarzyszenia „Słyszę Serce” :

 

Stowarzyszenie ciągle stara się tak dobierać członków do zespołu, aby był to Zespół który ma wizję i „duszę”. Aby podejmował działania tam, gdzie jest najwięcej do zrobienia. Stąd z jednej strony opieramy swoją wiedzę na kontaktach z liderami polskiego sektora pozarządowego podczas szkoleń, konferencji, spotkań roboczych.
Z drugiej strony słuchamy potrzeb środowiska lokalnego i staramy się podejmować efektywne działania.

Codzienna działalność wspierana jest niemożliwą do przecenienia pracą wolontariuszy. Etatowy Zespół dzięki ich entuzjazmowi zmienia często poglądy na konkretne rozwiązania czy podjęte przedsięwzięcia. „Odświeża” jakby swoją gorliwość
w realizacji konkretnych celów społecznych.

W celu podnoszenia kwalifikacji członków Zespołu i lepszej organizacji pracy przyjęliśmy zasadę, że co roku przeprowadzamy kilkudniowe spotkanie tzw. spotkanie strategiczne, w czasie których określamy zadania do zrealizowania w następnym roku kalendarzowym. Ustalamy priorytety i ewentualnie korygujemy wcześniejsze ustalenia.

W spotkaniach uczestniczą pracownicy Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i wolontariusze, którzy bezpośrednio koordynują programy i projekty prowadzone przez Stowarzyszenie lub wykazują duże zaangażowanie w pracy na rzecz podopiecznych. I część spotkania strategicznego dotyczy ewaluacji minionego okresu w oparciu m.in. o analizę SWOT. Pomocą w tym są sprawozdania miesięczne, które sporządzane są przez prowadzących projekty oraz wnioski, które powstają w czasie tzw. "operatywek" (cotygodniowych krótkich spotkań osób realizujących projekty - zwykle jest to poniedziałek).II część spotkania strategicznego to opracowywanie planów na rok następny.

Uważamy, że takie podejście umożliwia rozwój osobowości każdego członka zespołu, pełną realizację jego planów oraz pozwala na bardziej twórczą działalność naszego Stowarzyszenia.

Lista ofert