Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czytaj całość
Akceptuję

Wyszukiwarka ofert

Kierunek studiów

Dział firmy

Typ oferty

Płatna

Liczba wszystkich dostępnych ofert:

34

Rodzaje prakyk i umów

RODZAJE PRAKTYK

OBOWIĄZKOWE
Praktyki organizuje uczelnia, podpisując porozumienia z odpowiednimi pracodawcami, w których określa czas i zakres praktyki, następnie zaś kieruje na nie swoich studentów. Ta forma w zdecydowany sposób upraszcza drogę do odbycia praktyki. Lecz z drugiej strony, przy takiej formie organizacji, dość często okazuje się, że pracodawca tak naprawdę nie potrzebuje stażysty w tym czasie, w tym miejscu, potrzebuje zupełnie innego praktykanta. Takie praktyki są więc meczące dla obu stron i niekiedy okazuje się, że zaświadczenie o odbyciu praktyk można uzyskać bez przychodzenia do pracy. Dlatego dziś często uczelnie rezygnują z tego typu praktyk – np. SGH zastąpiła praktyki obowiązkowe, praktykami dobrowolnymi, za które student może otrzymać dodatkowe punkty w indeksie.
 
DOBROWOLNE
Wszystko załatwia sam student!
Znajduje wymarzone miejsce praktyk i próbuje je zdobyć.
Takie praktyki są najbardziej wartościowe dal obu stron: ty sam wybierasz firmę i jej dział a ona decyduje czy osoba z twoimi umiejętnościami i wiedzą może być jej przydatna, dlatego rzadko dochodzi do przykrych nieporozumień.
 
WAKACYJNE LUB CAŁOROCZNE
W okresie urlopowym wiele firm potrzebuje dodatkowych „rąk do pracy”. I właśnie wtedy najłatwiej wystarać się o staż. Student jest więc w tym wypadku zastępcą mającym zapewnić sprawne działanie danego działu pomimo urlopów. Natomiast niektóre firmy wpisują stażystów i praktykantów w swoją filozofię funkcjonowania – są oni potrzebni przez cały rok na różnych stanowiskach i w różnych działach.
 
ZAGRANICZNE
Bardzo cenne praktyki, które dają dodatkowe umiejętności językowe i wiedzę na temat funkcjonowania biznesu w innych krajach. Pracodawcy bardzo cenią taki rodzaj stażów. Przykładowe strona internetowa, gdzie możesz znaleźć informacje o zagranicznych praktykach: www.IAESTE.pl


RODZAJE STAŻY

STAŻ DO 6 MIESIĘCY
Staż ten jest przewidziany dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy kwalifikują się:
- bezrobotni do 25 roku życia,
- bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
- niepełnosprawni bezrobotni.

STAŻ DO 12 MIESIĘCY
Na staż trwający 12 miesięcy mogą zostać skierowane osoby bezrobotne:
- do 25 roku życia;
- do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.


RODZAJE UMÓW

UMOWA O PRACĘ

- Duża zależność pracownika od pracodawcy
- Regulowana przez kodeks pracy i inne akty z zakresu prawa pracy
- Osoba wykonuująca umowę o pracę zawsze podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego
- Okres pracy na podstawie umowy o pracę zawsze zalicza się do stażu pracy, od którego zależą np. uprawnienia urlopowe, wysokość odpraw itp.
- Tryb i terminy wypowiedzenia umowy o pracę są ściśle określone w kodekście pracy
- Istnieje, określona prawem, płaca minimalna
- Przysługuje zasiłek chorobowy
- Z reguły pełna ochrona w trakcie ciązy

UMOWA ZLECENIE

- Mała zależność zleceniobiorcy od zleceniodawcy
- Regulowana przez kodeks cywilny
- Zleceniobiorca nie zawsze podlega ubezpieczeniom społecznym
- Okresu pracy na podstawie umowy zlecenia nie wlicza się do stażu pracy, chyba że regulacje wewnątrzzakładowe stanowią inaczej
- Umowę zlecenia można wypowiedzieć w każdym momencie
- Brak płacy minimalnej
- Brak urlopu, chyba, że umowa stanowi inaczej
- Zasiłek chorobowy przysługuje tylko jeśli zleceniobiorca sam opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe
- Nie istnieje ochrona w trakcie ciąży

UMOWA O DZIEŁO

- Mała zależność przujmującego zamówienie od zamawiającego
- Regulowana przez kodeks cywilny
- Osoba pracująca na umowę o dzieło nie ma opłaconego ubezpieczenia
- Okresu pracy na podstawie umowy o dzieło nie wlicza się do stażu pracy
- Kodeks cywilny nie przewiduje wypowiedzenia umowy o dzieło, lecz odstąpienie od niej
- Brak płacy minimalnej
- Brak urlopu, chyba, że umowa stanowi inaczej
- Zasiłek chorobowy przysługuje tylko jeśli wykonawca sam opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe
- Nie istnieje ochrona w trakcie ciąży

Natalia z KN Experience

 

Informacja powstała przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Experience”