Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czytaj całość
Akceptuję

Wyszukiwarka ofert

Kierunek studiów

Dział firmy

Typ oferty

Płatna

Liczba wszystkich dostępnych ofert:

56

Regulamin staży wakacyjnych

REGULAMIN
PROJEKTU PRAKTYKUJ W ŁODZI – STAŻE WAKACYJNE 2017

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Projekt „Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne” zwany dalej Projektem organizowany jest w ramach programu „Młodzi w Łodzi”.

2. Cele Projektu

1) Umożliwienie studentom i absolwentom łódzkich uczelni zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego znalezienie w przyszłości atrakcyjnej pracy.

2) Wsparcie firm z Łodzi i okolic w znalezieniu stażystów na okres wakacyjny.

3) Promocja pracodawców, firm z Łodzi i okolic poprzez organizację kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

3. Organizator Projektu

Organizatorem Projektu jest Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Oddział Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi,  zwane dalej Organizatorem, ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź, tel.: 0 42 638-55-48, 0 42 638- 59-39, fax. (42) 638-59-40, adresy e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl, mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

4. Fundatorzy staży

Fundatorzy staży to firmy z Łodzi i okolic, które zobowiązują się do ufundowania przynajmniej 1 stażu trwającego minimum 1 miesiąc w okresie od lipca do
końca września 2017 r. oraz wypłaty wynagrodzenia za staż w minimalnej wysokości określonej w niniejszym Regulaminie.

5. Uczestnicy

1) W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które są studentami lub absolwentami (do 12 miesięcy od ukończenia studiów) studiów licencjackich, magisterskich, magistersko-
inżynierskich lub inżynierskich, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych łódzkich uczelni publicznych i niepublicznych.

2) Fundator stażu w wymaganiach określonych w ofercie staży może zawęzić grupę osób, które mogą kandydować na staż, poprzez wskazanie kierunków studiów, roku studiów czy innych kryteriów.

6. Promocja

Promocja Projektu obejmować będzie m.in.:

-          dystrybucję informacji (ogłoszeń), związanych z realizacją Projektu, na stronach internetowych: www.mlodziwlodzi.pl, www.praktyki.lodz.pl, ww.uml.lodz.pl,
a także na portalach: Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter.

-          dystrybucję plakatów i ulotek na terenie miasta Łodzi w szczególności: w łódzkich uczelniach, w Urzędzie Miasta, w domach studenckich, Akademickich Biurach Karier,

-          kampanię outdoorową na terenie miasta Łodzi z informacją o stażach – billboardy, citylighty Urzędu Miasta i przystankowe.

-          na powyższych materiałach promocyjnych i nośnikach reklamowych znajdą się nazwy
i logotypy Fundatorów staży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

-          konferencje prasowe (rozpoczynająca i podsumowująca projekt).

 

§ 2. PRZEBIEG PROJEKTU

1. Etap pierwszy – zgłoszenie staży przez pracodawcę.

1) Przesłanie deklaracji udziału w Projekcie przez firmę fundującą staże (zwaną dalej Fundatorem) – do 10 marca 2017 r. firma przesyła wypełnioną deklarację faksem na pod nr: (42) 638-59-40 lub jej skan na adres e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl. Jednocześnie niezwłocznie przesyła swoje logo (w pliku wektorowym lub o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) na adres e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl.

2) Zgłoszenie ofert staży wakacyjnych - od 1 lutego do 27 marca 2017 r. firma zgłasza oferty staży wakacyjnych poprzez dodanie treści ofert w założonym uprzednio profilu pracodawcy w serwisie www.praktyki.lodz.pl Jeśli firma nie posiada konta na portalu, dokonuje rejestracji, następnie po akceptacji administratora, może dodać oferty staży wakacyjnych.

Oferty na każde stanowisko powinny zostać zgłoszone niezależnie.

3) Publikacja ofert staży w serwisie www.praktyki.lodz.pl - wszystkie oferty są opublikowane przez administratora na stronie www.praktyki.lodz.pl w trakcie trwania rekrutacji tj. w okresie od 1 do 30 kwietnia 2017 r.

 

2. Etap drugi – rekrutacja i selekcja uczestników

1) Rekrutacja - od 1 do 30 kwietnia 2017 r. uczestnicy Projektu będą mieli możliwość aplikowania na wybrany staż. W celu przesłania aplikacji uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania się w serwisie www.praktyki.lodz.pl oraz przesłania wymaganych dokumentów aplikacyjnych – CV lub Listu Motywacyjnego zgodnie z treścią wybranych ofert staży wakacyjnych. Istnieje możliwość  aplikowania poprzez zewnętrzny link pracodawcy, należy w takiej sytuacji dopisać przy dokumentach klauzulę:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach projektu „Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne 2017 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

W przypadku ewentualnych problemów technicznych na  serwisie  ww.praktyki.lodz.pl,  uczestnicy mający utrudniony dostęp do aplikacji zobowiązani są do przesłania dokumentów aplikacyjnych  na adres elektroniczny stazewakacyjne@uml.lodz.pl.

2) Selekcja - spośród uczestników, którzy nadeślą swoje aplikacje Organizator, na życzenie Fundatora, może dokonać wstępnego wyboru najlepszych kandydatów na staż                 z uwzględnieniem wymagań zawartych w ofercie. Organizator może poprosić Uczestników o dostarczenie wymaganych dokumentów potwierdzających zgodność zawartych w aplikacji informacji. Fundator otrzymuje informacje od Organizatora na podany adres mailowy o dokonanej wstępnej selekcji. Od tego momentu Pracodawca kontaktuje się bezpośrednio z wybranymi kandydatami. Pracodawcy mają możliwość otrzymania dostępu do wszystkich aplikacji, które wpłynęły na daną ofertę i we własnym zakresie dokonania weryfikacji i selekcji. W przypadku w  którym,  Pracodawca wybierze kandydata, który nie aplikował przez serwis www.praktyki.lodz.pl, Organizator zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów aplikacyjnych Uczestnika w celu sprawdzenia ich zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3) Na wniosek Pracodawcy mogą zostać określone inne terminy rekrutacji.

 

3. Etap trzeci – weryfikacja i wybór stażystów

1) W trzecim etapie Fundatorzy dokonują ostatecznego wyboru kandydatów. Wybranych bądź wszystkich kandydatów mogą zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną bądź skorzystać z innej formy selekcji stosowanej w organizacji.

2) Do dnia 14.06.2017 r. spośród osób biorących udział w trzecim etapie Projektu zostaną wyłonieni zwycięzcy, zwani dalej "Laureatami", którzy uzyskają możliwość odbycia płatnych staży u Fundatorów. Laureaci programu stażowego dowiadują się o ich wyborze bezpośrednio od Fundatora. Termin oraz warunki odbywania stażu zostaną uzgodnione indywidualnie pomiędzy Fundatorami a Laureatami, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

3) Nazwiska Laureatów Projektu „Praktykuj w Łodzi” zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mlodziwlodzi.pl oraz www.praktyki.lodz.pl do dnia  20.06.2017 r.

4) W przypadku rezygnacji Laureata z podjęcia odbycia stażu w ramach Projektu,
z przyczyn innych niż losowe, leżące po stronie Laureata, traci on możliwość aplikowania w kolejnej edycji Projektu „Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne” oraz traci możliwość udziału w szkoleniach realizowanych w ramach programu „Młodzi w Łodzi” przez okres 1 roku.

5)Na jedno miejsce stażowe w ramach Projektu „Praktykuj w Łodzi- staże wakacyjne 2017” przypada jeden Laureat.

6) W przypadku nie wybrania Laureata przez  Fundatora na oferowany staż w ramach Projektu ( więcej niż 10 zgłoszeń aplikacyjnych na jedno miejsce stażowe ), w dwóch następujących po sobie edycjach, Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia promocji Pracodawcy w innych inicjatywach realizowanych w ramach programu „Młodzi                w Łodzi”.

7) Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji indywidualnej umowy cywilnoprawnej o staż, z wybranym przez Fundatora Laureatem.

 

 

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I FUNDATORÓW

1. Odpowiedzialność Organizatora

1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki, na jakich zostaną zawarte umowy cywilnoprawne pomiędzy Fundatorami, a Laureatami.

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji Laureata z podjęcia stażu lub jego przerwania. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Fundatorowi nowych kandydatów do odbycia stażu.

3) Organizator odpowiada za przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu według przyjętych w niniejszym Regulaminie ustaleń.

2. Odpowiedzialność Fundatorów

1) Fundator zobowiązuje się do zawarcia indywidualnej umowy cywilnoprawnej
o staż, z wybranym przez siebie stażystą, na okres nie krótszy niż jeden miesiąc
(w okresie od lipca  do końca września 2017 r.) oraz wypłaty wynagrodzenia dla tego stażysty w kwocie nie mniejszej niż 1300 zł brutto za każdy, miesiąc trwania praktyk.

2) Fundator ponosi pełną odpowiedzialność za powiadomienie wybranych przez siebie osób o zakwalifikowaniu, terminie i miejscu odbywania stażu.

3) W przypadku nie zawarcia umowy o staż wakacyjny w terminie od lipca  do września 2017 r. z przyczyn leżących po stronie Fundatora, firma dołoży wszelkich starań, aby zaoferować staż w późniejszym terminie. Dodatkowa rekrutacja zostanie uruchomiona poprzez portal www.praktyki.lodz.pl.

 

 

 

§ 4. PAKIET KORZYŚCI DLA FUNDATORÓW

1)            Zamieszczenie logotypu firmy na nośnikach promocyjnych oraz materiałach informacyjnych dotyczących projektu w trakcie trwania kampanii od 1 do 30 kwietnia 2017 r.

a)      Billboardy – Plakat w formacie 24/1 (504x238 cm) typu billboard (22 szt.)  

Oferta dotyczy ufundowania minimum 4 staży w Projekcie.  

b)      Citylighty – przystanki komunikacji miejskiej- Plakat o rozmiarze 120 x 180 cm (20 szt.)

c)      Citylighty Urzędu Miasta- Plakat o rozmiarze,120 x 177 cm, (25 szt. )

d)     Ulotki- Ulotka informacyjna w formacie A5, druk dwustronny, pełen kolor, (2000 szt.)

e)      Plakaty w formacie B2, druk jednostronny, w pełnym kolorze 100 szt.

f)       Roll up reklamowy o wymiarach 85x210 cm, jednostronny, 1 szt.

 

Wielkość logotypu na nośnikach outdoorowych (Billboardy, Citylighty) będzie zróżnicowana i uzależniona od ilości oferowanych staży. Reklamy outdoroowe będą zlokalizowane w okolicach uczelni oraz centralnych punktach miasta. Materiały drukowane będą kolportowane i eksponowane przede wszystkim na uczelniach, domach studenckich oraz podczas wydarzeń skierowanych do studentów (takie jak: targi pracy, szkolenia, stoiska informacyjne na uczelniach).

2)      Zaproszenie przedstawiciela wybranych  Fundatorów do udziału w konferencjach prasowych  w Urzędzie Miasta Łodzi – rozpoczynającej nabór kandydatów na staże – na początku kwietnia 2017 r. oraz podsumowującej Projekt (koniec czerwca 2017 r.)

3)      Zamieszczenie profilu firmy oraz ofert staży wakacyjnych na stronie internetowej projektu pod adresem: www.praktyki.lodz.pl.

4)      Wysłanie informacji o Fundatorze stażu w newsletterach do subskrybentów stron www.mlodziwlodzi.pl.

5)      Zamieszczenie informacji o Fundatorze stażu na stronie „Młodzi w Łodzi” www.mlodziwlodzi.pl.  oraz w serwisie Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter.

6)      Reklama na Profilu Młodzi w Łodzi na Facebook’u – reklama CPC w serwisie Facebook.  Promocja wybranych postów zamieszczanych na profilu Młodzi w Łodzi https://www.facebook.com/Mlodzi.w.Lodzi.Wyświetlanie banneru reklamowego projektu „Praktykuj w Łodzi”, na profilach użytkowników portalu FB (grupa 2.2) –            w aktualnościach na osi czasu (News Feed), zarówno na monitorach komputerów, jak i urządzeniach mobilnych, cel: kliknięcia przekierowujące do witryny www.praktyki.lodz.pl, zasięg reklamy o wartości minimum 100 tys. osób (użytkowników portalu  Facebook, którym wyświetlono reklamę). Targetowanie: wiek 20-26, Łódź przez okres 1 miesiąca   (w terminie 01.04-30.04.2017).

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby staży, proponowanych dziedzin staży oraz Fundatorów.

 

2. Przez zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Projekcie uczestnik wyraża zgodę na publikacje określone w punkcie 3. niniejszego paragrafu, a także na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach przekazanych Organizatorowi w związku z Projektem w zakresie i zgodnie
z informacją zawartymi w formularzu zgłoszeniowym.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć Laureatów Projektu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, antenie radia, w Internecie oraz
w telewizji.

 

4. Informacje uzyskane od uczestników za pośrednictwem wypełnionej przez nich Aplikacji będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych przez Organizatora, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  Dane zawarte w bazie danych, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, data urodzenia oraz uczelnia, rok i kierunek studiów, mogą zostać udostępnione Fundatorom, na ich życzenie, z zachowaniem wymogów określonych w ww. ustawie.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.                     

 6.Regulamin Projektu jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl.

 7.Każdy z biorących udział w Projekcie przez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.