Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czytaj całość
Akceptuję

Wyszukiwarka ofert

Kierunek studiów

Dział firmy

Typ oferty

Płatna

Liczba wszystkich dostępnych ofert:

15

Regulamin 2020

REGULAMIN PROJEKTU
PRAKTYKUJ W ŁODZI – STAŻE WAKACYJNE 2020


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Projekt „Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne” zwany dalej Projektem organizowany jest w ramach programu „Młodzi w Łodzi”.

2.    Cele Projektu
1)    Umożliwienie studentom i absolwentom łódzkich uczelni zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy.
2)    Wsparcie firm z Łodzi i okolic w znalezieniu stażystów na okres wakacyjny.
3)    Promocja łódzkich pracodawców poprzez realizację kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

3.    Organizator Projektu
Organizatorem Projektu jest Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, zwane dalej Organizatorem, ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź, tel.: 42 638-55-48, 42 638-59-39, fax. 42 638-59-40, adres e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

4.    Fundatorzy staży
Fundatorzy staży to firmy z Łodzi i okolic, które zobowiązują się do ufundowania przynajmniej 1 stażu trwającego minimum 1 miesiąc w okresie od czerwca do końca września 2020 r. oraz wypłaty wynagrodzenia za staż w minimalnej wysokości określonej w niniejszym Regulaminie.

5. Uczestnicy
1) W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które są studentami lub absolwentami (do 12 miesięcy od ukończenia studiów) studiów licencjackich, magisterskich, magistersko-inżynierskich lub inżynierskich, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych łódzkich uczelni publicznych
i niepublicznych.
2) Fundator stażu w wymaganiach określonych w ofercie stażu może zawęzić grupę osób, które mogą kandydować na staż, poprzez wskazanie kierunków studiów, roku studiów czy innych kryteriów.

6. Promocja
Promocja Projektu obejmować będzie m.in.:
  • dystrybucję informacji (ogłoszeń), związanych z realizacją Projektu, na stronach internetowych: www.mlodziwlodzi.pl, www.praktyki.lodz.pl, www.uml.lodz.pl, a także na portalach: Facebook, YouTube;
  • dystrybucję plakatów i ulotek na terenie miasta Łodzi w szczególności: w łódzkich uczelniach,
  • w Urzędzie Miasta, podczas Akademickich Targów Pracy, w domach studenckich, uczelnianych Biurach Karier;
  • kampanię outdoorową na terenie miasta Łodzi z informacją o projekcie – citylighty
  • na przystankach MPK, citylighty na terenie uczelni,
  • na powyższych materiałach promocyjnych i nośnikach reklamowych znajdą się logotypy Fundatorów staży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • konferencje prasowe (rozpoczynająca i podsumowująca projekt) z udziałem wybranych firm wraz z ekspozycją logotypów wszystkich partnerów biorących udział w projekcie.
§ 2. PRZEBIEG PROJEKTU
1.    Etap pierwszy – zgłoszenie staży przez pracodawcę

1)    Przesłanie deklaracji udziału w Projekcie przez firmę fundującą staże (zwaną dalej Fundatorem) – do 28 lutego 2020 r. Firma przesyła wypełniony skan deklaracji oraz swój logotyp (w pliku wektorowym .pdf lub .eps lub .ai, lub .cdr) na adres e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl .
2)    Zgłaszanie ofert staży wakacyjnych - od 2 marca do 26 marca 2020 r. Firma zgłasza oferty staży wakacyjnych poprzez dodanie treści ofert w zarejestrowanym uprzednio profilu pracodawcy w serwisie www.praktyki.lodz.pl zgodnie z przesłaną po przystąpieniu firmy do Projektu instrukcją. Jeśli firma nie posiada konta na portalu, dokonuje rejestracji, następnie po akceptacji administratora, może dodać oferty staży wakacyjnych. Oferty na różne stanowiska należy zgłosić niezależnie z zaznaczeniem liczby stażystów na daną ofertę.
3)    Publikacja ofert staży w serwisie www.praktyki.lodz.pl - wszystkie oferty zostaną opublikowane przez administratora na stronie www.praktyki.lodz.pl w trakcie trwania rekrutacji tj. w okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r.

2.    Etap drugi – rekrutacja i selekcja uczestników

1)    Rekrutacja - od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r. uczestnicy Projektu będą mieli możliwość aplikowania na wybrane przeze siebie maksymalnie 5 ofert staży. W celu przesłania aplikacji uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania się w serwisie www.praktyki.lodz.pl, akceptacji regulaminu projektu oraz przesłania wymaganych dokumentów aplikacyjnych – CV lub/i Listu Motywacyjnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w ofercie stażu wakacyjnego. Każdy uczestnik może aplikować na maksymalnie 5 ofert staży wakacyjnych w projekcie, ale docelowo może odbyć tylko 1 staż w ramach edycji projektu.
W przypadku ewentualnych problemów technicznych w serwisie www.praktyki.lodz.pl,  uczestnicy mający utrudniony dostęp do ofert staży wakacyjnych, zobowiązani są do przesłania dokumentów aplikacyjnych na adres elektroniczny stazewakacyjne@uml.lodz.pl .
2)    Selekcja - spośród uczestników, którzy nadeślą swoje aplikacje Organizator, na życzenie Fundatora, może dokonać preselekcji najlepszych kandydatów na staż z uwzględnieniem wymagań zawartych w ofercie, a następnie udostępnia pracodawcy w serwisie aplikacje wraz ze swoimi ocenami. Organizator może poprosić Uczestników o dostarczenie wymaganych dokumentów potwierdzających zgodność zawartych w aplikacji informacji. Fundator otrzymuje informacje od Organizatora na podany kontaktowy adres mailowy o dokonanej preselekcji. Od tego momentu Pracodawca kontaktuje się bezpośrednio z wybranymi kandydatami. Pracodawcy mają także możliwość otrzymania dostępu do wszystkich aplikacji, które wpłynęły na daną ofertę i we własnym zakresie dokonania weryfikacji i selekcji. W przypadku, w  którym,  Pracodawca wybierze kandydata, który nie aplikował przez serwis www.praktyki.lodz.pl, Organizator zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów aplikacyjnych uczestnika w celu sprawdzenia ich zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Na wniosek Pracodawcy mogą zostać określone inne terminy rekrutacji.

3.    Etap trzeci – weryfikacja i wybór stażystów

1)    W trzecim etapie Fundatorzy dokonują ostatecznego wyboru kandydatów. Wybranych bądź wszystkich kandydatów mogą zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną bądź skorzystać z innej formy selekcji stosowanej w organizacji.
2)    Najpóźniej do dnia 24.06.2020 r. spośród osób biorących udział w trzecim etapie Projektu zostaną wyłonieni zwycięzcy, zwani dalej "Laureatami", którzy uzyskają możliwość odbycia płatnych staży u Fundatorów. Laureaci programu stażowego dowiadują się o ich wyborze bezpośrednio od Fundatora. Termin oraz warunki odbywania stażu zostaną uzgodnione indywidualnie pomiędzy Fundatorami a Laureatami i zatwierdzone w przygotowanej przez Fundatora umowie cywilnoprawnej, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
3)    Nazwiska Laureatów Projektu „Praktykuj w Łodzi” zostaną opublikowane na stronie internetowej www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl najpóźniej do dnia 26.06.2020 r.
4)    W przypadku rezygnacji Laureata z podjęcia odbycia stażu w ramach Projektu, po przyjęciu oferty pracodawcy, nawet przed podpisaniem wiążącej umowy między wybranym stażystą i Fundatorem, z przyczyn innych niż losowe, leżące po stronie Laureata, traci on możliwość aplikowania w kolejnej edycji Projektu „Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne” oraz traci możliwość udziału w szkoleniach realizowanych w ramach programu „Młodzi w Łodzi” przez okres 1 roku.
5)    Na jedno miejsce stażowe w ramach Projektu „Praktykuj w Łodzi- staże wakacyjne 2020” przypada jeden Laureat.
6)    W przypadku nie wybrania Laureata przez Fundatora na oferowany staż w ramach Projektu (przy więcej niż 10 zgłoszeniach aplikacyjnych na jedno miejsce stażowe), w dwóch następujących po sobie edycjach, Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia promocji Pracodawcy
w inicjatywach realizowanych w ramach programu „Młodzi w Łodzi”.
7)    Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji indywidualnej umowy cywilnoprawnej o staż, z wybranym przez Fundatora Laureatem.
8)    Po odbytym stażu Laureat ma możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Projekcie, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Organizatora.

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I FUNDATORÓW

1.    Odpowiedzialność Organizatora

1)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki, na jakich zostaną zawarte umowy cywilnoprawne pomiędzy Fundatorami a Laureatami.
2)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji Laureata z podjęcia stażu lub jego przerwania. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Fundatorowi nowych kandydatów do odbycia stażu.
3)    Organizator odpowiada za przeprowadzenie rekrutacji uczestników w serwisie www.praktyki.lodz.pl, preselekcję aplikacji zgodnie z życzeniem Fundatora oraz realizację kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu według przyjętych w niniejszym Regulaminie ustaleń.

2.    Odpowiedzialność Fundatorów

1)    Fundator zobowiązuje się do przygotowania i zawarcia indywidualnej umowy cywilnoprawnej o staż, z wybranym przez siebie stażystą, na okres nie krótszy niż 1 miesiąc (w okresie od czerwca  do końca września 2020 r.) oraz wypłaty wynagrodzenia dla stażysty w kwocie nie mniejszej niż 17,00 zł brutto za 1 godzinę lub minimum 2600 zł brutto za każdy miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin. Wymiar czasu pracy zostanie ustalony i zatwierdzony w umowie zawartej między stażystą a Fundatorem.
2)    Fundator ponosi pełną odpowiedzialność za powiadomienie wybranych przez siebie osób o zakwalifikowaniu, terminie i miejscu odbywania stażu.
3)    W przypadku nie zawarcia umowy o staż wakacyjny w terminie od czerwca do września 2020 r. z przyczyn leżących po stronie Fundatora, firma dołoży wszelkich starań, aby zaoferować staż w późniejszym terminie. Dodatkowa rekrutacja zostanie uruchomiona poprzez serwis www.praktyki.lodz.pl.

§ 4. PAKIET KORZYŚCI DLA FUNDATORÓW

1.    Zamieszczenie logotypu firmy na nośnikach promocyjnych oraz materiałach informacyjnych dotyczących projektu w trakcie trwania kampanii od 27 marca do 14 maja 2020 r.

a)    Citylighty na przystankach MPK (20 szt.) *
b)    Citylighty podświetlone na terenie uczelni (4 szt.)
c)    Ulotki (1000 szt.)
d)    Plakaty (100 szt. )
e)    Reklama spotu o projekcie na kanale YouTube
f)    Reklama spotu na ekranach LED w komunikacji miejskiej MPK
g)    Promocja fundatorów i ofert staży poprzez fanpage Młodzi w Łodzi na Facebooku (ponad 21 tys. polubień).
h)    Profil firmy oraz oferty staży wakacyjnych na stronie internetowej projektu pod adresem: www.praktyki.lodz.pl.
i)    Dystrybucja informacji o projekcie i fundatorach staży w newsletterach do subskrybentów stron www.mlodziwlodzi.pl (ponad 10000 osób) i www.praktyki.lodz.pl (ponad 9 600 osób).
j)    Udział przedstawicieli wybranych fundatorów w konferencjach prasowych organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi z udziałem Prezydenta Miasta – rozpoczynającej nabór kandydatów na staże – na początku kwietnia 2020 r. oraz podsumowującej Projekt (II połowa czerwca 2020 r.). Ekspozycja logotypów partnerów podczas konferencji.

*Wielkość logotypu na nośnikach outdoorowych (Citylighty MPK) będzie zróżnicowana i uzależniona od ilości oferowanych staży. Reklamy outdoroowe będą zlokalizowane w okolicach uczelni oraz centralnych punktach miasta. Materiały drukowane będą kolportowane i eksponowane przede wszystkim na uczelniach, domach studenckich oraz podczas wydarzeń skierowanych do studentów (takie jak: targi pracy, szkolenia, stoiska informacyjne na uczelniach).

§ 5. Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel. +48 (42) 638-44-44, fax (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl .
2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. + 48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl .
3) Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do skorzystania z usług serwisu www.praktyki.lodz.pl, a w szczególności w celu założenia konta w serwisie i aplikowania na dostępne w serwisie oferty staży wakacyjnych w ramach projektu „Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne”. Ogólną podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia.
4) Dane osobowe zawarte w formularzu aplikacyjnym do projektu „Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne”, w tym: nazwa użytkownika, nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa uczelni, kierunek i rok studiów będą przetwarzane za zgodą w celu aplikowania na dostępne w serwisie oferty staży wakacyjnych w ramach projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne”. W przesyłanych dokumentach aplikacyjnych nie wymagamy załączenia zdjęcia. Załączenie zdjęcia jeśli występuje, odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby przesyłającej aplikacje.
5) Dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj.:
a. pracodawcom zarejestrowanym w serwisie w celu aplikowania na dostępne w serwisie oferty staży wakacyjnych w tych firmach;
b. podmiotom świadczącym usługi hostingowe serwisu www.praktyki.lodz.pl oraz wsparcie utrzymania oprogramowania i poprawnego działania serwisu;
c. podmiotom świadczącym usługę masowego mailingu, wyłącznie w zakresie adresu e-mail. 
6) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
7). W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
d. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
8). W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby ofert staży oraz Fundatorów.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
3.    Przez zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Projekcie uczestnik – laureat projektu wyraża dobrowolną zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska, zdjęcia, jak również wywiadów na łamach prasy, antenie radia, na stronie www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl .
4.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
5.    Regulamin Projektu jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl.
6.    Każdy z biorących udział w Projekcie przez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


Pobierz Regulamin