LOGOWANIE

Rodzaje Praktyk i Umów

Rodzaje Praktyk

 

Obowiązkowe

Praktyki organizuje uczelnia, podpisując porozumienia z odpowiednimi pracodawcami, w których określa czas i zakres praktyki, następnie zaś kieruje na nie swoich studentów. Ta forma w zdecydowany sposób upraszcza drogę do odbycia praktyki. Lecz z drugiej strony, przy takiej formie organizacji, dość często okazuje się, że pracodawca tak naprawdę nie potrzebuje stażysty w tym czasie, w tym miejscu, potrzebuje zupełnie innego praktykanta. Takie praktyki są więc meczące dla obu stron i niekiedy okazuje się, że zaświadczenie o odbyciu praktyk można uzyskać bez przychodzenia do pracy. Dlatego dziś często uczelnie rezygnują z tego typu praktyk – np. SGH zastąpiła praktyki obowiązkowe, praktykami dobrowolnymi, za które student może otrzymać dodatkowe punkty w indeksie.


 
Dobrowolne

Wszystko załatwia sam student! 
Znajduje wymarzone miejsce praktyk i próbuje je zdobyć. 
Takie praktyki są najbardziej wartościowe dal obu stron: ty sam wybierasz firmę i jej dział a ona decyduje czy osoba z twoimi umiejętnościami i wiedzą może być jej przydatna, dlatego rzadko dochodzi do przykrych nieporozumień.
 

Wakacyjne lub Całoroczne

W okresie urlopowym wiele firm potrzebuje dodatkowych „rąk do pracy”. I właśnie wtedy najłatwiej wystarać się o staż. Student jest więc w tym wypadku zastępcą mającym zapewnić sprawne działanie danego działu pomimo urlopów. Natomiast niektóre firmy wpisują stażystów i praktykantów w swoją filozofię funkcjonowania – są oni potrzebni przez cały rok na różnych stanowiskach i w różnych działach.
 

Zagraniczne

Bardzo cenne praktyki, które dają dodatkowe umiejętności językowe i wiedzę na temat funkcjonowania biznesu w innych krajach. Pracodawcy bardzo cenią taki rodzaj stażów. Przykładowe strona internetowa, gdzie możesz znaleźć informacje o zagranicznych praktykach: www.IAESTE.pl

 

Rodzaje Staży

 

Staż do 6 miesięcy

Staż ten jest przewidziany dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy kwalifikują się:

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • niepełnosprawni bezrobotni.

 

Staź do 12 miesięcy

Na staż trwający 12 miesięcy mogą zostać skierowane osoby bezrobotne:

 • do 25 roku życia;
 • do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.

 

Rodzaje Umów

 

Umowa o pracę

 • Duża zależność pracownika od pracodawcy
 • Regulowana przez kodeks pracy i inne akty z zakresu prawa pracy
 • Osoba wykonuująca umowę o pracę zawsze podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego
 • Okres pracy na podstawie umowy o pracę zawsze zalicza się do stażu pracy, od którego zależą np. uprawnienia urlopowe, wysokość odpraw itp.
 • Tryb i terminy wypowiedzenia umowy o pracę są ściśle określone w kodekście pracy
 • Istnieje, określona prawem, płaca minimalna
 • Przysługuje zasiłek chorobowy
 • Z reguły pełna ochrona w trakcie ciąży

 

Umowa zlecenie

 • Mała zależność zleceniobiorcy od zleceniodawcy
 • Regulowana przez kodeks cywilny
 • Zleceniobiorca nie zawsze podlega ubezpieczeniom społecznym
 • Okresu pracy na podstawie umowy zlecenia nie wlicza się do stażu pracy, chyba że regulacje wewnątrzzakładowe stanowią inaczej 
 • Umowę zlecenia można wypowiedzieć w każdym momencie
 • Brak płacy minimalnej
 • Brak urlopu, chyba, że umowa stanowi inaczej
 • Zasiłek chorobowy przysługuje tylko jeśli zleceniobiorca sam opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe
 • Nie istnieje ochrona w trakcie ciąży

 

Umowa o dzieło

 • Mała zależność przujmującego zamówienie od zamawiającego 
 • Regulowana przez kodeks cywilny
 • Osoba pracująca na umowę o dzieło nie ma opłaconego ubezpieczenia
 • Okresu pracy na podstawie umowy o dzieło nie wlicza się do stażu pracy
 • Kodeks cywilny nie przewiduje wypowiedzenia umowy o dzieło, lecz odstąpienie od niej
 • Brak płacy minimalnej
 • Brak urlopu, chyba, że umowa stanowi inaczej
 • Zasiłek chorobowy przysługuje tylko jeśli wykonawca sam opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe
 • Nie istnieje ochrona w trakcie ciąży

 

Natalia z KN Experience

Informacja powstała przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Experience”

Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje oraz oferty praktyk i staży