LOGOWANIE

Regulamin Projektu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Projekt „Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne” zwany dalej Projektem organizowany jest w ramach programu „Młodzi w Łodzi”.

2.    Cele Projektu
1)    Umożliwienie studentom i absolwentom łódzkich uczelni zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy.
2)    Wsparcie firm z Łodzi i okolic w znalezieniu stażystów na okres wakacyjny.
3)    Promocja łódzkich pracodawców poprzez realizację kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

3.    Organizator Projektu
Organizatorem Projektu jest Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, zwane dalej Organizatorem, ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź, tel.: 42 638-59-42, 42 638-59-39, adres e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl 

4.    Fundatorzy staży
Fundatorzy staży to firmy z Łodzi i okolic, które zobowiązują się do ufundowania przynajmniej 1 stażu trwającego minimum 1 miesiąc w okresie od czerwca do końca września 2024 r. oraz wypłaty wynagrodzenia za staż przynajmniej w minimalnej wysokości określonej w niniejszym Regulaminie.

5. Uczestnicy
1) W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które są studentami lub absolwentami (do 12 miesięcy od ukończenia studiów) studiów licencjackich, magisterskich, magistersko-inżynierskich lub inżynierskich, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych łódzkich uczelni publicznych i niepublicznych.
2) Fundator stażu w wymaganiach określonych w ofercie stażu może zawęzić grupę osób, które mogą kandydować na staż, poprzez wskazanie kierunków studiów, roku studiów oraz innych kryteriów.

6. Promocja Projektu obejmować będzie m.in.:

  • reklama projektu i fundatorów staży na portalach: www.mlodziwlodzi.pl , www.praktyki.lodz.plwww.lodz.pl, Google, Facebook, Instagram, LinkedIn,
  • plakaty i citylighty na łódzkich uczelniach,
  • promocja projektu i ofert staży podczas Akademickich Targów Pracy 2024,
  • dystrybucja informacji o projekcie i fundatorach staży w newsletterach do subskrybentów stron www.mlodziwlodzi.pl (ponad 50 000 osób) i www.praktyki.lodz.pl (ponad 3 000 osób),
  • konferencje prasowe z udziałem Prezydenta Miasta Łodzi (rozpoczynająca i podsumowująca projekt) i wybranych firm.

 

§ 2. PRZEBIEG PROJEKTU

1.    Etap pierwszy – zgłoszenie staży przez pracodawcę

1)    Przesłanie deklaracji udziału w Projekcie przez firmę fundującą staże (zwaną dalej Fundatorem) – do 4 marca 2024 r. firma przesyła wypełniony skan deklaracji oraz swój aktualny logotyp (w pliku wektorowym .pdf lub .eps lub .ai, lub .cdr) na adres e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl .
2)    Zgłaszanie ofert staży wakacyjnych - do 20 marca 2024 r. firma zgłasza oferty staży wakacyjnych poprzez dodanie treści ofert w zarejestrowanym uprzednio profilu pracodawcy w serwisie www.praktyki.lodz.pl zgodnie z instrukcją przesłaną po przystąpieniu firmy do Projektu. Jeśli firma nie posiada konta na portalu, dokonuje rejestracji, następnie po akceptacji administratora, może dodać oferty staży wakacyjnych. Oferty na różne stanowiska należy zgłosić niezależnie, z zaznaczeniem liczby stażystów na daną ofertę oraz podaniem wynagrodzenia za miesiąc trwania stażu.
3)    Publikacja ofert staży w serwisie www.praktyki.lodz.pl - wszystkie oferty zostaną opublikowane przez administratora na stronie www.praktyki.lodz.pl w trakcie trwania rekrutacji tj. w okresie od 25 marca do 26 kwietnia 2024 r.

2.    Etap drugi – rekrutacja i selekcja uczestników

1)    Rekrutacja - od 25 marca do 26 kwietnia 2024 r. uczestnicy Projektu będą mieli możliwość aplikowania na wybrane przeze siebie maksymalnie 10 ofert staży. W celu przesłania aplikacji uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania się w serwisie www.praktyki.lodz.pl, akceptacji regulaminu projektu oraz przesłania wymaganych dokumentów aplikacyjnych – CV lub/i Listu Motywacyjnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w ofercie stażu wakacyjnego. Każdy uczestnik może aplikować na maksymalnie 10 ofert staży wakacyjnych w projekcie, ale docelowo może odbyć tylko 1 staż w ramach edycji projektu. Nadesłane na daną ofertę stażu aplikacje są widoczne dla każdego pracodawcy w zgłoszeniach w profilu firmy.
2)    Selekcja - spośród uczestników, którzy nadeślą swoje aplikacje Organizator, na życzenie Fundatora, może dokonać preselekcji aplikacji (oceny) z uwzględnieniem wymagań zawartych w ofercie, a następnie udostępnia pracodawcy w serwisie aplikacje wraz ze swoimi ocenami. Organizator może poprosić Uczestników o dostarczenie wymaganych dokumentów potwierdzających zgodność zawartych w aplikacji informacji. Fundator otrzymuje informacje od Organizatora na podany adres mailowy o dokonanej preselekcji. Od tego momentu Pracodawca kontaktuje się bezpośrednio z wybranymi kandydatami. Pracodawcy mają także możliwość otrzymania dostępu do wszystkich aplikacji, które wpłynęły na daną ofertę i we własnym zakresie dokonania weryfikacji i selekcji. W przypadku, w  którym Pracodawca wybierze kandydata, który nie aplikował przez serwis www.praktyki.lodz.pl, Organizator zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów aplikacyjnych uczestnika w celu sprawdzenia ich zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Na wniosek Pracodawcy mogą zostać określone inne terminy zakończenia rekrutacji i wyboru stażystów. 

3.    Etap trzeci – weryfikacja i wybór stażystów

1)    W trzecim etapie Fundatorzy dokonują ostatecznego wyboru kandydatów. Wybranych bądź wszystkich kandydatów mogą zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną bądź skorzystać z innej formy selekcji stosowanej w organizacji.
2)    Najpóźniej do dnia 05.06.2024 r. spośród osób biorących udział w trzecim etapie Projektu zostaną wyłonieni zwycięzcy, zwani dalej "Laureatami", którzy uzyskają możliwość odbycia płatnych staży u Fundatorów. Laureaci programu stażowego dowiadują się o ich wyborze bezpośrednio od Fundatora. Termin, forma oraz warunki odbywania stażu zostaną uzgodnione indywidualnie pomiędzy Fundatorami a Laureatami i zatwierdzone w przygotowanej przez Fundatora umowie cywilnoprawnej, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. 
3)    Nazwiska Laureatów Projektu „Praktykuj w Łodzi” zostaną opublikowane na stronie internetowej www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl najpóźniej do dnia 07.06.2024 r.
4)    W przypadku rezygnacji Laureata z podjęcia odbycia stażu w ramach Projektu, po przyjęciu oferty pracodawcy, nawet przed podpisaniem wiążącej umowy między wybranym stażystą i Fundatorem, z przyczyn innych niż losowe, leżące po stronie Laureata, traci on możliwość aplikowania w kolejnej edycji Projektu „Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne” oraz traci możliwość udziału w inicjatywach realizowanych w ramach programu „Młodzi w Łodzi” przez okres 1 roku.
5)    Na jedno miejsce stażowe w ramach Projektu „Praktykuj w Łodzi- staże wakacyjne 2024” przypada jeden Laureat. 
6)    W przypadku nie wybrania Laureata przez Fundatora na oferowany staż w ramach Projektu (przy więcej niż 10 zgłoszeniach aplikacyjnych na jedno miejsce stażowe), w dwóch następujących po sobie edycjach, Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia promocji Pracodawcy w inicjatywach realizowanych w ramach programu „Młodzi w Łodzi”.
7)    Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji indywidualnej umowy cywilnoprawnej o staż z wybranym przez Fundatora Laureatem.
8)    Po odbytym stażu Laureat ma możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Projekcie, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Organizatora.
 

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I FUNDATORÓW
 

1.    Odpowiedzialność Organizatora

1)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki, na jakich zostaną zawarte umowy cywilnoprawne pomiędzy Fundatorami a Laureatami.
2)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji Laureata z podjęcia stażu lub jego przerwania. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Fundatorowi nowych kandydatów do odbycia stażu.
3)    Organizator odpowiada za przeprowadzenie rekrutacji uczestników w serwisie www.praktyki.lodz.pl, preselekcję aplikacji zgodnie z życzeniem Fundatora oraz realizację kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu według przyjętych w niniejszym Regulaminie ustaleń.

2.    Odpowiedzialność Fundatorów

1)    Fundator zobowiązuje się do przygotowania i zawarcia indywidualnej umowy cywilnoprawnej o staż, z wybranym przez siebie stażystą, na okres nie krótszy niż 1 miesiąc (w okresie od czerwca  do końca września 2024 r.) oraz wypłaty wynagrodzenia dla stażysty w kwocie nie mniejszej niż 28,10 zł brutto za 1 godzinę lub minimum 4300 zł brutto za każdy miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin. Wymiar czasu pracy zostanie ustalony i zatwierdzony w umowie zawartej między stażystą a Fundatorem. 
2)    Fundator ponosi pełną odpowiedzialność za powiadomienie wybranych przez siebie osób o zakwalifikowaniu, terminie, formie i miejscu odbywania stażu.
3)    W przypadku nie zawarcia umowy o staż wakacyjny w terminie od czerwca do września 2024 r. z przyczyn leżących po stronie Fundatora, firma dołoży wszelkich starań, aby zaoferować staż w późniejszym terminie. Dodatkowa rekrutacja zostanie uruchomiona poprzez serwis www.praktyki.lodz.pl.


§ 4. PAKIET KORZYŚCI DLA FUNDATORÓW


1.    Zamieszczenie logotypu firmy na nośnikach promocyjnych oraz materiałach informacyjnych dotyczących projektu w trakcie trwania kampanii od 25 marca do 26 kwietnia 2024. 

a) Reklama projektu i fundatorów staży w GoogleAds, Facebooku, LinkedIn, Instagramie.
b) Promocja fundatorów i ich ofert staży w dedykowanych postach na fanpage`u Młodzi w Łodzi na Facebooku (ponad 23 tys. obserwujących) i Instagramie (ponad 2 tys. obserwujących).
c) Plakaty i citylighty na łódzkich uczelniach.
d) Profil firmy oraz oferty staży wakacyjnych na stronie internetowej projektu pod adresem: www.praktyki.lodz.pl oraz na stronie www.mlodziwlodzi.pl .
e) Dystrybucja informacji o projekcie i fundatorach staży w newsletterach do subskrybentów stron www.mlodziwlodzi.pl (ponad 50 000 osób) i www.praktyki.lodz.pl (ponad 3 000 osób).
f) Promocja projektu i ofert staży podczas Akademickich Targów Pracy 2024.
g) Udział przedstawicieli wybranych fundatorów w konferencjach prasowych organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi z udziałem Prezydenta Miasta – m.in. rozpoczynającej nabór kandydatów na staże – koniec marca 2024 r. Ekspozycja logotypów partnerów podczas konferencji.


§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


1.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby ofert staży oraz Fundatorów.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 
3.    Przez zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Projekcie uczestnicy wybrani do odbycia staży – laureaci projektu wyrażają dobrowolną zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska na stronie www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl .
4.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
5.    Regulamin Projektu jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl. 
6.    Każdy z biorących udział w Projekcie przez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu projektu oraz Regulaminu serwisu.

 

Pobierz Regulamin Projektu

Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje oraz oferty praktyk i staży